Φωτογραμμετρικές Εργασίες στην Ακρόπολη των Αθηνών

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκε είναι ο τρόπος λήψης των απαιτούμενων εικόνων, διότι πάνω από το Βράχο της Ακρόπολης δεν επιτρέπεται η πτήση οποιουδήποτε πτητικού μέσου με κινητήρα σε ύψος μικρότερο από 5.000 πόδια για αεροσκάφη με έλικα και από 10.000 πόδια για αεροσκάφη τύπου jet. Έτσι το μέσο λήψης που επιλέχθηκε ήταν ένα κατάλληλα διαμορφωμένο μετεωρολογικό μπαλόνι, η πλοήγηση του οποίου γινόταν χειροκίνητα με σχοινιά από το έδαφος. Βέβαια, η χρήση του μπαλονιού αποδείχθηκε ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς τις περισσότερες μέρες η ένταση των ανέμων καθιστούσε αδύνατη τη σταθεροποίησή του.
Οι λήψεις των εικόνων έγιναν με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 22ΜΡ (full frame, 48mm x 36 mm, 5336 x 4008 pixel και φακό 45mm).
Οι κατακόρυφες λήψεις πραγματοποιήθηκαν από ύψος 22.5 m από το έδαφος και είχαν μέση κλίμακα 1:500. Το μέγεθος της εικονοψηφίδας αντιστοιχεί σε 4.5 mm το οποίο είναι επαρκές για την απαιτούμενη ανάλυση του τελικού ορθοφωτομωσαϊκού. Η επικάλυψη ήταν 75% και στις δύο διευθύνσεις.
Οι λήψεις για το Tείχος πραγματοποιήθηκαν από απόσταση 5 m και είχαν μέση κλίμακα 1:110. Το μέγεθος της εικονοψηφίδας αντιστοιχεί σε 1 mm και η επικάλυψη ήταν 65% στην οριζόντια διεύθυνση και 35% στην κατακόρυφη.
Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν  1557 εικόνες για την κάτοψη και 2250 εικόνες για τις όψεις του τείχους. Ο προσανατολισμός των κατακόρυφων εικόνων έγινε στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπου αρχικά δημιουργήθηκαν  τέσσερα blocks τα οποία συνενώθηκαν  σε ένα. Ο φωτοτριγωνισμός των 1557 εικόνων επιλύθηκε με μέση τετραγωνική απόκλιση 1.7 cm στα φωτοσταθερά.
Ο φωτοτριγωνισμός των όψεων του Tείχους έγινε σε επιμέρους τμήματα. Τα φωτοσταθερά που χρησιμοποιήθηκαν είχαν στραφεί σε τοπικά συστήματα για καθένα από τα επίπεδα που διαμορφώθηκαν. Η επίλυση έγινε με μέση τετραγωνική απόκλιση στα φωτοσταθερά μικρότερη από 6 mm.
Στο στάδιο της συλλογής του ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου οι γραμμές αλλαγής κλίσης σχεδιάστηκαν από χειριστή, ενώ η συλλογή των υψομετρικών σημείων έγινε αυτόματα. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν στερεοσκοπικά και διορθώθηκαν τυχόν σφάλματα.
Τα ορθοφωτομωσαϊκά που δημιουργήθηκαν έχουν ψηφίδα στο έδαφος ("groundel") 10 mm για την κάτοψη (κλίμακα 1:100) και 2 mm για τις όψεις του Τείχους (κλίμακα 1:25).

Copyright © ΥΣΜΑ 2010. All rights reserved.
powered by orbitlab