Σάρωση με Laser του Ερεχθείου και των περιμετρικών τειχών

Η σάρωση των Τειχών έγινε με ανάλυση τουλάχιστον 1 cm εξωτερικά και τουλάχιστον 5cm στο εσωτερικό και τον Βράχο. Εσωτερικά του Tείχους πραγματοποιήθηκαν συνολικά 30 σαρώσεις. Εξωτερικά πραγματοποιήθηκαν 71 σαρώσεις.   Οι γειτονικές σαρώσεις συνδέθηκαν μεταξύ τους με τρείς τουλάχιστον κοινούς στόχους, με κατάλληλη γεωμετρία, ενώ παράλληλα γινόταν γεωαναφορά των σαρώσεων, καθώς οι στόχοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσανατολισμό τους ταυτόχρονα μετρήθηκαν με γεωδαιτικό σταθμό και εντάχθηκαν στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87. Με την ανωτέρω διαδικασία εξασφαλίστηκε η μέγιστη ακρίβεια σύνδεσης των διαδοχικών σαρώσεων, ενώ η ταυτόχρονη γεωαναφορά των σαρώσεων εξασφαλίστηκε με τους γεωδαιτικά μετρημένους στόχους και την τοποθέτηση του σαρωτή σε εκ των προτέρων υπολογισμένες θέσεις με γνωστό προσανατολισμό. Οι απόλυτοι και ταυτόχρονα σχετικοί προσανατολισμοί των σαρώσεων επετεύχθησαν κατά μέσο όρο με ακρίβεια καλύτερη των 5 mm. 

Για τη γεωμετρική τεκμηρίωση του Ερεχθείου πραγματοποιήθηκε  τρισδιάστατη σάρωση με σαρωτή με ονομαστική ακρίβεια καλύτερη του 0.5 mm. Επιλέχθηκε ανάλυση σάρωσης 2 mm ή και καλύτερη σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. στις Καρυάτιδες. Για την συνένωση των επιμέρους σαρώσεων- συνολικά έγιναν 1207 σαρώσεις- χρησιμοποιήθηκαν φωτοσταθερά αλλά και αλγόριθμοι συνταύτισης επιφανειών με μέσο τετραγωνικό σφάλμα μικρότερο από  2 mm. Το τελικό νέφος σημείων που δημιουργήθηκε αποτελείται από περίπου πέντε δισεκατομμύρια σημεία. 

Copyright © ΥΣΜΑ 2010. All rights reserved.
powered by orbitlab